PELAKSANAAN KAWALAN PERGERAKAN SEPENUHNYA TELAH BERMULA DARI 1 JUN 2021 SEHINGGA 14 JUN 2021. #STAYHOME #STAYSAFE
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM15.00
ANALISIS DATA & PELAPORAN DENGAN MENGGUNAKAN SPSS
Price RM15.00
Size (L x W x H) 23 cm x 15 cm x 1.8 cm
Availability
Shipping Fee
Description
Highlight

Analisis Data dan Pelaporan dengan Menggunakan SPSS menyediakan satu sumber maklumat kepada pelajar di institusi pengajian tinggi dalam proses menganalisis data dan menyediakan satu laporan penyelidikan.

Analisis Data dan Pelaporan dengan Menggunakan SPSS menyediakan satu sumber maklumat kepada pelajar di institusi pengajian tinggi dalam proses menganalisis data dan menyediakan satu laporan penyelidikan. Bahagian pertama buku ini menerangkan konsep asas yang perlu diketahui oleh seseorang pelajar dalam melaksanakan penyelidikan. Bahagian yang berikutnya menerangkan bagaimana data kuantitatif yang dikumpulkan oleh seseorang penyelidik boleh disimpan dan dianalisis dengan bantuan program SPSS. Sebelum data dianalisis bagi menjawab soalan kajian, buku ini memberi panduan bagaimana data perlu dibuat semakan, transformasi, dikodkan semula dan membuat rumusan. Pelajar boleh memilih analisis data yang sesuai untuk memproses data dan menjawab soalan kajian masing-masing. Buku ini memberi panduan dalam analisis data bermula daripada statistik deskriptif sehingga kepada analisis regresi. Selain daripada itu, buku ini menyediakan maklumat bagaimana bentuk laporan yang boleh ditulis sebagai panduan bagi menyiapkan penyelidikan kuantitatif. Ia juga termasuk contoh-contoh bagaimana objektif, soalan kajian dan hipotesis kajian yang boleh dibina; analisis yang sesuai dan bagaimana laporan boleh disediakan. Bahagian yang terakhir dalam buku ini menerangkan konsep asas analisis data dalam penyelidikan kualitatif.