NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
SPECIAL PROMOTIONS
SPECIAL PROMOTIONS
Sort by
Show result

This book discusses an interesting issue amongst sociolinguists which is code-switching. The phenomenon which is analysed in this book is considered to be significant and special as it is related to the education domain, especially the Bilingual Education System. This book explains how code-switching between Malay and English functions in the domain of education, especially in the classroom teaching-learning discourse.

RM10.00
RM50.00

Issues discussed in this volume relate to the four major goals of Education For All, namely: ensuring the learning needs of young people and adults are met through equitable access to learning and living skills programs; achieving 50 percent improvement in adult literacy especially for women by 2015 besides providing equitable access to basic and continuing education for all adults; achieving gender equality in primary and secondary education by 2015; and improving all aspects of the quality of education and ensuring excellence for all so that recognized and measurable leaarning outcomes are achieved in literacy, numeric and essential living skills.

RM10.00
RM40.00

Konsep pertama dibawa oleh pemikiran kuasa-kuasa besar Barat bagi mengeksploitasi kuasa-kuasa kecil dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sains dan teknologi dan sosiobudaya. Buku ini berusaha menjelaskan bagaimana pendekatan yang membawa kaedah baharu Islam yang bersifat hadhari atau bertamadun yang positif bagi menangani gelombang globalisasi yang mungkin membawa akibat negatif kepada dunia dan manusianya. Buku yang mengandungi sepuluh bab ini membahaskan definisi dan strategi globasisasi Islam Hadhari, mengikut perspektif negara Malaysia. Ia turut membicarakan takrif dan konsep Islam Hadhari oleh para ilmuan Islam dengan mendalam. Dalam membicarakan Islam Hadhari sebagai asas kepada pemikiran global, aspek-aspek pendidikan, pembangunan insan, dan perhubungan dengan sains dan teknologi, juga dikupas dengan panjang lebar.

RM10.00
RM40.00

Buku ini digunakan sebagai panduan atau rujukan oleh pelajar-pelajar dalam jurusan Teknologi Maklumat/Sains Komputer untuk membina Sistem Maklumat berasaskan pangkalan data.

RM10.00
RM50.00

Buku ini membincangkan penggunaan sistem maklumat geografi (GIS) sebagai alat dalam proses membuat keputusan yang boleh digunakan oleh syarikat minyak untuk mengenal pasti tapak-tapak yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai stesen minyak. Ini kerana persaingan antara syarikat dalam memberikan perkhidmatan yang paling dekat dengan penggunanya adalah tinggi. Setiap syarikat mencuba mendapatkan satu lokasi yang membolehkan mereka mendapat keuntungan yang maksimum. Buku ini juga mencuba memberikan pendekatan-pendekatan yang boleh diguna pakai untuk membangunkan sistem aplikasi yang berasaskan kepada GIS dan amat sesuai dijadikan bahan rujukan kepada banyak pihak terutamanya pelajar universiti yang sedang belajar GIS. Buku ini menyentuh secara langsung pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan untuk membina suatu aplikasi sistem GIS yang boleh diaplikasikan kepada pelbagai bidang kajian yang diingini kerana ia mempunyai struktur pembangunan sistem yang boleh diubah suai untuk semua aplikasi GIS.

RM10.00
RM40.00

Buku ini menerangkan bagaimana kaedah pengurusan Masjid yang terbaik.

RM10.00
RM20.00

Geografi merupakan suatu disiplin ilmu yang pantas mengalami perubahan kerana ia berkait langsung dengan elemen ruang dan masa. Segala perubahan yang berlaku dalam ruang akan memberi impak langsung kepada bidang geografi. Oleh itu, pendidik geografi seharusnya sentiasa bersedia di samping berupaya memberi respons yang sebaik mungkin kepada perubahan-perubahan yang berlaku dalam bidang geografi. Jika diperhatikan dalam tempoh terdekat ini, pembangunan dalam aspek pengetahuan geografi bersama-sama dengan aplikasi kemahiran, konsep dan nilai telah memberi suatu dinamisme baharu kepada pendidikan geografi.

RM10.50
RM35.00

Projek-projek awam merupakan 'kenderaan' untuk membawa masyarakat ke matlamat pembangunan ekonomi seperti meningkatkan produktiviti dan pendapatan golongan berpendapatan rendah, membasmi kemiskinan dan buta huruf serta membaiki taraf dan kualiti hidup rakyat. Buku ini menghuraikan secara agak mendalam proses merancang, menilai dan mengurus projek-projek pembangunan yang diasaskan oleh sektor awam. Banyak contoh projek-projek pertanian digunakan dalam buku ini; ini agak bersesuaian dengan fokus semula kerajaan Malaysia kepada sektor ini akhir-akhir ini. Minat orang ramai terhadap projek-projek awam lazimnya berpunca daripada tersiarnya berita mengenai kegagalan sesetengah projek awam. Buku ini boleh dimanfaati oleh siswa siswi ekonomi pembangunan, ekonomi sumber alam serta pegawai-pegawai Kerajaan yang terlibat secara langsung dalam pengurusan projek awam.

RM10.50
RM30.00

Tokoh-tokoh Guru Nusantara menghimpunkan biografi tokoh-tokoh guru dari empat negara rumpun Nusantara, iaitu Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia yang kesemuanya menyumbangkan idea dan pengalaman yang cukup berguna dalam perkembangan pendidikan.

RM10.50
RM30.00

Buku ini mengambil tema Kesusasteraan Melayu dalam bandingan dan sub-temanya kesusasteraan dan pendidikan. la menyentuh pelbagai topik dan perbincangan yang menarik. Menyentuh Kesusasteraan Bandingan, dihidangkan tentang sejarah Kesusasteraan Bandingan dalam Kesusasteraan Melayu Nusantara, genetik novel Melayu dan Indonesia, sastera peranakan dan hubungannya dengan sastera Indonesia, fungsi sastera dalam membina identiti nasional, sastera dan pembangunan sosioekonomi, sumbangan sastera daerah terhadap sastera nasional dan sastera dunia, sastera Melayu dan sastera Asia Tenggara, sastera Melayu dan sastera dunia, perbandingan novel Salina dengan The Woman of Rome serta kehebatan karya Naguib Mahfuz, pemenang hadiah nobel, dari Mesir.

RM10.70
RM53.50

Sastera Di Antara Percikan Pengurusan dan Kemanusiaan menghimpunkan sejumlah tulisan yang membincangkan secara kritis dan analitis biografi dan pemikiran tokoh pengarang, penerbit, penyair, ulama, tokoh pendidik, sarjana bahasa dan sastera dengan menggunakan pelbagai teori dan pendekatan sastera. Tokoh pengarang dan masyarakat yang dikupas biografi dan mutiara pemikirannya termasuklah Syeikh Tahir Jalaluddin, Prof. Zulkifli Muhammad, Ahmad Lutfi, Darwis Harahap Mohammad, Zam Ismail, Shaharom Husain dan sejumlah besar karya pengarang keluaran SITC, MPSI dan IPSI. Karya tokoh masyarakat dan pengarang yang diungkapkan dan dibicarakan dalam buku ini me nyumbangkan sahamnya yang besar dan tersendiri dalam mengurus, memartabatkan dunia kesusasteraan dan kemanusiaan jiwa manusia di kalangan para pembaca secara serius dan konsisten dalam dunia kreativitinya.

RM11.00
RM55.00

Sejarah kesedaran visual di Malaya dimulakan dengan penemuan lukisan-lukisan gua khususnya di Gua Tambun, Ipoh dn Gua Badak di Lenggong. Sehinggalah pada tahun 1849 apabila Abdullah bin Abdul Kadir menghasilkan ilustrasi pada buku Hikayat Adullah, alam pelukisan visual oleh peribumi Malaya kosong sebelum ini.

RM11.00
RM55.00

Geografi mengkaji kedinamikan hubungan antara manusia dengan alam sekitar dan kebergantungan antara kedua-duanya. Hubungan yang dilakukan oleh manusia melalui aktiviti pembangunan menyebabkan banyak perubahan dan gangguan terhadap persekitaran fizikal khususnya ruang atmosfera, hidrosfera, litosfera dan biosfera. Empat ruang atau sistem ini perlu diurus dengan sewajarnya agar tidak memberi impak terhadap kemerosotan kualiti air, kualiti udara, peningkatan suhu mikro, kemusnahan hutan dan sebagainya akibat daripada pelbagai aktiviti pembangunan guna tanah seperti perindustrian, pembandaran, pelancongan dan lain-lain.

RM11.20
RM32.00

Buku ini sesuai dijadikan panduan bagi pelajar di institusi pengajian tinggi, para penyelidik dan ahli akademik dalam bidang PTV.

RM11.20
RM28.00

Kandungan buku ini berkaitan dengan beberapa ulasan dan pandangan ahli falsafah klasik dan moden berhubung dengan seni, falsafah dan kritikan.

RM12.00
RM60.00

Penulisan yang menyediakan maklumat amat berguna kepada pembaca yang menekuni bidang terjemahan Arab-Melayu. Sesuai dengan perkembangan yang memberangsangkan dalam penyelidikan penterjemahan Arab-Melayu di Malaysia pada masa kini, kelahiran buku ini tepat pada masanya. kandungannya memberi tumpuan khusus kepada aspek kata sendi nama (KSN) bahasa Arab dan perbandingannya dalam bahasa Melayu.

RM12.00
RM30.00

Numerasi Sekolah Rendah ialah sebuah buku yang membincangkan penggunaan model peringkat kefahaman numeras untuk mengetahui peringkat kefahaman murid sekolah rendah dalam numerasi. Model peringkat kefahaman numerasi ini adalah diharapkan menjadi panduan kepada guru bagi murid yang berada pada Tahun Empat kerana mereka ini telah selesai menjalani program LINUS (Literasi dan Numerasi) semasa mereka berada pada Tahun Satu sehingga Tahun Tiga, jadi melalui model ini diharapkan agar pada Tahun Empat diteruskan dengan model peringkat kefahaman numerasi untuk melihat peringkat perkembangan dalam proses pemikiran kreatif dalam menjawab soalan-soalan dalam numerasi.

RM12.00
RM30.00

Kehidupan masyarakat, baik masyarakat desa dan kota, yang melatari serta menjadi renungan sebagai mumbu ilham kepada Dharmawijaya untuk diungkap dalam baris-baris puisinya. Malah Dharmawijaya dengan rasa sensitiviti merupakan seorang penyelongkar dan pemikir yang mencorak rencah, kemudian mengadun rempah hidup yang realis terhadap kehidupan masyarakat, sehingga menjangkau batasan usia lebih dari separuh abad. Sebagai penyair yang mencipta nama sebaris dengan penyair tersohor tanah air, gaya kepenyairannya amat tuntas dengan masyarakat yang dilihatnya memanfaatkan alam sebagai sumber untuk meraih sekelumit nafas bagi menyambung kehidupan di bumi bertuah ini.

RM12.00
RM30.00

Buku C++: Pengenalan Kepada Pengaturcaraan dihasilkan untuk rujukan para pelajar yang mengikuti kursus Teknologi Maklumat/ Sains Komputer di peringkat sijil, matrikulasi, diploma dan ijazah pertama. Di dalam buku ini didedahkan pelbagai contoh atur cara untuk memudahkan para pembaca memahami C++ dengan lebih cepat dan berkesan.

RM12.25
RM35.00

Isi kandungan buku ini berkaitan dengan apresiasi dan kritikan seni visual. Ia mengupas persoalan yang jarang diperkatakan. Tulisan ini juga ada yang pernah disiarkan dalam beberapa penerbitan seperti majalah Dewan Budaya, Anjung Seri dan Fantasi.

RM12.45
RM83.00

Buku ini menyediakan kepada pembaca dan peminat sastera ruang apresiasi terhadap pelbagai genre kesusasteraan Melayu moden merentasi lima dekad (60-an hingga dekad pertama abad ke-21). Ruang apresiasi ini tidak sekadar terpenuh dengan laut kefahaman, tetapi pembaca juga dapat menentukan perjalanan kualiti kegiatan dan karya kreatif dalam kalangan pelbagai peringkat penulis. Buku ini memaparkan segala macam rentak hidup dan pemikiran masyarakat Melayu yang tinggi nilai moral dan sangat berguna diterapkan dalam proses pembinaan masyarakat Malaysia hari ini.

RM14.00
RM40.00

Buku ini mengandungi lima bab iaitu Penilaian dan Pentaksiran, Model Jay dalam Pendidikan Jasmani, Pentaksiran Komprehensif Berdasarkan Model K, Penyeliaan Stor Sukan Berdasarkan Model IMPAK dan Model CIPP dalam Pendidikan Jasmani. Lima objektif utama buku ini adalah (1) membincangkan penilaian dan pentaksiran dalam konteks mata pelajaran Pendidikan Jasmani, (2) memperkenalkan Model JAY sebagai satu instrumen pentaksiran dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, (3) memperkenalkan Pentaksiran Komprehensif berdasarkan Model K sebagai satu instrumen pentaksiran dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, (4) memperkenalkan Model IMPAK sebagai satu instrumen penyeliaan stor sukan dan (5) memperkenalkan Model CIPP sebagai satu indtrumen penilaian pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

RM14.40
RM36.00

Buku Fonologi Bahasa Iban-Fonologi Jaku Iban ini ditulis bagi memberi pengenalan kepada Fonologi sebagai cabang linguistik. Berdasarkan kaedah mengenal bunyi, fonem dan variasi fonem, bahasa Iban diperkenalkan dengan tunjuk ajar bagaimana penutur boleh membuat analisis sistem bunyinya.

RM15.00
RM30.00

Penaksiran dalam Pendidikan & Sains Sosial merupakan sebuah buku hasil penulisan gabungan dua pensyarah yang berpengalaman dan diterima sebagai pakar dalam bidang masing-masing. Mereka ialah Profesor Dato' Dr. Abu Bakar Nordin dan Profesor Madya Dr. Hj. Bhasah Hj. Abu Bakar. Penulisan dalam buku ini banyak meneliti aspek-aspek penting yang perlu diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam aktiviti penaksiran psikologi dan pendidikan tanpa mengira sama ada pembacanya terdiri daripada seorang pakar atau seorang pelajar dalam bidang ini. Bagi seorang pelajar pula, sudah pasti banyak perkara baru yang akan diketahui dan dengan satu pendekatan yang baru mereka akan lebih mudah memahami serta dapat mendalami bidang ini. Bagi seorang pakar pula, butiran yang diolah dan disampaikan melalui perspektif baru akan mencabar pandangan dan pendirian yang sedia ada, dan justeru itu banyak perkara yang berkaitan dengan bidang mungkin dapat ditinjau dari perspektif yang agak berbeza dari yang lazimnya.

RM17.40
RM87.00

Senario Menjalankan Kajian Inkuiri Naratif merupakan garapan pengalaman sebenar penulis sepanjang pengajian di peringkat doktor falsafah. Buku ini ditulis berdasarkan refleksi penulis sewaktu menjalankan kajian inkuiri naturalistik menggunakan kaedah inkuiri naratif.

RM17.50
RM35.00

Buku ini adalah projek penyelidikan Institut Peradaban Melayu yang mempertingkatkan nama Institut ini dan Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai institusi akademik yang berwibawa

RM18.00
RM45.00

Buku ini membincangkan kajian bahasa dan sudut fungsionalnya, lantas dianalisis fungsi bahasa menerusi teks kajian, iaitu Kumpulan Pantun Melayu (1983). Bahasa amat berhubung erat dengan pemikiran. Lantas, dikemukakan Teori Falsafah Bahasa (Mohd Rashid Md Idris, 2007) yang mengetengahkan tiga prinsip dalam memastikan fungsi bahasa dimanfaatkan.

RM18.00
RM36.00

Buku Sistem Pangkalan Data ini ditulis dalam bahasa Malaysia untuk memudahkan pelajar-pelajar memahami konsep pangkalan data. Buku ini boleh digunakan sebagai panduan atau rujukan oleh pelajar-pelajar dalam jurusan Teknologi Maklumat/Sains Komputer untuk membina sistem maklumat berasaskan pangkalan data. Susunan tajuk-tajuk berdasarkan urutan konsep pangkalan data. Tajuk-tajuk adalah seperti pengenalan pangkalan data, persekitaran pangkalan data, kitar hayat pembangunan sistem, model perhubungan entiti, model hubungan, penormalan, bahasa pertanyaan berstruktur (SQL) dan pangkalan data, internet dan web.

RM18.55
RM53.00
RM20.00
RM50.00

Buku ini berkaitan dengan suatu analisis perkembangan penulisan hasil daripada kupasan dan komentar isu-isu seni yang diterbitkan dalam beberapa penerbitan seperti akhbar, majalah buku, katalog pameran sepanjang tahun 1900 hingga 2000.

RM20.00
RM40.00